TEN-T og Indre Skandinavia

TENT-IMAGE
01.05.16

TENTacle er navnet på et nytt prosjekt som Grensekomiteen har gått med i. Prosjektet fiansieres av EU´s Østersjøprogram og skal se på et uvalg regioners mulighet for øknomiske vekst og bærekraftig utvikling i lys av det nye Europeiske Transportnettverket (TEN-T). Det sentrale skandinaviske grenseområdet er et av områdene som skal jobbes med.

Utvalgte tansportkorridorer og tunge nasjonale knutepunkter danner det såkalte kjernenettverket i TEN-T. I Norge er det kun Oslo som er utpekt som et slikt knutepunkt(node) og aksen Oslo-Gøteborg-København, som den eneste aksen som forbinder Norge med Europa, til Scan-Med korridoren. På svensk side er det korridoren fra Stockholm til København som er den sentrale aksen, men også Stockholm-Ørebro-Jönköping er med på kartet. Derimot er det ingen forbindelse inntegnet mellom Ørebro og Karlstad-Oslo. Det betyr at Indre Skandinavia er utelatt både fra kartet og fra EUs høyest priorterte investerings-satsning. Grensekomiteen Värmland-Østfold mener at dette må forandres, og at hele strekningen Oslo-Stockholm, som falt ut ved revisjonen i 2014, må inn igjen på kartet. Det er et klart mål for prosjektet å få nytt fokus på denne viktige strekningen mellom Skandinavias og Europas raskest voksende hovedsteder og å bidra til at strekningen kommer inn igjen på kartet.

CORE image.jpg

Prosjektet TENTacle er et prosjektinitiativ som ble utviklet av Region Blekinge i samarbeide med blant andre Hafen Hamburg Marketing og Innovation Circle Network. Prosjektet eies og ledes av Region Blekinge og har et internasjonalt partnerskap av regioner, kommuner, havner og en rekke andre aktører. Prosjektet går over 3 år (2016-2018), og inneholder et sett med utvalgte "pilotprosjekter" og en overgripende og sammenfattende del som beskriver sammenhengen mellom de ulike pilotene.

Utviklingen av det Sentrale Skandinaviske Grenseområdet er en slik "pilot". Det primære resultatmålet er å utvikle en bærekraftig strategi for vekst og uvikling av det sentrale skandinaviske grenseområdet, i dette prosjektet avgrenset til området fra Oslofjorden(Østfold/Follo) til østsiden av Vänern(hele Värmland og Dalsland)med fokus på regionen langs E18-korridoren mellom Ørebro og Oslo. Det skal også sees på forbindelser øst og syd mot Europa (Østersjøregionen/Russland og kontinentet), men også vest(Nordsjøregionen/Storbrittannia) og nord( byene nord for hovedstedene og Barentsregionen).

Arbeidet med "piloten" skal utføres av Grensekomiteens sekretariat i samarbeid med eksterne eksperter. Det skal bringes inn analyser/framskrivninger basert på data og intervjuer. Transnorden Sverige er en samarbeidspartner på dette pilotprosjektet. Viktige makro-analyser som berører prosjektet vil også bli gjort av KTH i samarbeid med Region Blekinge.

Andre medvirkende i prosjektet er kommuner, regioner, organisasjoner og aktører som representerer næringslivet og det sivile samfunnet. Noen av disse assosierte partnerne er  Marker kommune, Årjängs kommun, Kristinehamns kommun, Østfold Fylkeskommune, Värmlands Trafik, Värmlands Handelskammar, Osloregionen, Trafikverket, Jernbaneverket og Statens Vegvesen.

Les mer på prosjektets hjemmeside:

http://www.tentacle.eu

PARTNERE