Ny strategi for Skandinavia !

IMG_1835

Per Jonsson er valgt til ny leder og en strategi i 5 punkter blir grunnlaget for utvikling av det sentrale grenseområdet i Skandinavia, med fokus på moderne grensekryssende transport ! Mer miljøvennlig og mer effektiv transport kan sies å være de bærende elementer i strategien som årsmøtet i Grensekomiteen nå stiller seg enstemmig bak. På årsmøtets seminar i Oslo 21. mai deltok stortingssrepresentanter, Nordisk Råd, Västra Gøtalands regionen og andre grensekomiteer, i tillegg til medlemmer og prosjektdeltakere fra ulike prosjekter som Grensekomiteen er involvert i.

IMG_1844.jpg

Per Jonsson fra Bengtsfors kommun i Dalsland ble valgt til ny leder av Grensekomiteen for 2 år. Avtroppende leder Thor Hals fortsetter i styret som nestleder. Kjersti Nythe Nilsen fra Marker kommune ble gjenvalgt for 2 nye år. Nytt medlem er Tomas Nilsson fra Grums kommun. Øvrige styremedlemmer er Bengt Enneby fra Säffle kommun, Daniel Shützer fra Årjängs kommun, Reidar Kaabbel fra Våler kommune og Trygve Westgård fra Østfold Fylkeskommune. Vararepresentanter til styret er Erik Unaas fra Eidsberg kommune, Per Eriksson fra Bengtsfors kommun, Birgit Sturesson fra Grums kommun, Lars Gustavsson fra Årjängs kommun, Bjørn Angell fra Moss kommmune, Thor Håkon Ramberg fra Rømskog kommune og Svend Saxe Frøshaug fra Trøgstad kommune.

Stein Erik Lauvås representerte Nordisk Råd og framhevet betydningen av de nordiske grensekomiteenes påtrykk og forslag for bedre grensekryssende transport i Norden. Han siterte Nordisk Råds 15 punkts plan som ble vedtatt på møte i Akureyri i 2018.

Max Falk(bildet nedenfor), infrastrukturstrateg fra Västra Götalands regionen, presenterte regionens arbeid med utvikling av bedre transportmuligheter for gods og persontrafikk, og understreket den store belastningen som deler av transportsystemet har. Det er stort behov for mer kapasitet. Han viste også til at mulighetsstudien for jernbane Gøteborg-Oslo som ble laget på mandat fra 2014, som underlag for NTP.  Nå har den fått ÅVS-status og dermed er man søkegod for CEF midler i henhold til TEN-T.

IMG_1832.jpg

Transportutfordringene ble ytterligere belyst av rådgiver Tom Granquist, tidligere samferdselssjef i Akershus. Han trakk fram behovet for å følge opp de politiske målsettingene som er nedfelt i vedtatte planer og dokumenter og i internasjonale klimaavtaler. Politiske ledere må utfordres på hvordan de tenker å gjennomføre de målsettinger som man har forpliktet seg på. Han understreket behovet for videre utredninger, men at man også må få spaden i jorda. Man behøver ikke å vente på de helhetlige løsninger før man setter igang med å etablere gode forbindelser over grensen. Han viste til Svinesundsbroen som ble etablert før man hadde 4 felt systemene ferdig i Bohuslän og i Østfold.

Urban Hermansson fra TENTacle/Transnorden og nå også Offensivt Värmland/Karlstad orienterte om videreføring av TENTacle prosjektets arbeid med utvikling av Karlstads regionen og om visjonen om å etablere Karlstad som en urban node, noe som Karlstad ikke er i dag, i henhold til EUs definisjon.

Alf S. Johansen la fram TENTacle rapprrtens anbefalinger for en utviklingsstrategi for grenseregionen i det sentrale Skandinavia, og understreket at det gjelder hele området fra Hedmark/Dalarna i nord, ARKO området, Värmland/Østfold/Akershus og Dalsland/Bohuslän i sør. Han trakk fram at det er viktig å se helheten, at god infrastrukur i og mellom de ulke delregionene  styrker helheten og Det Nordiske Triangelet. Veien mellom hovedstedene går gjennom en eller flere grenseområder. Derfor er utviklingsstrategier for grenseområdene viktig.  Han understreket behovet for både å jobbe med de små pragmatiske steg og de langsiktige visjonene samtidig. På den måten er forslaget om høyhastighetsbaner ikke i konkurranse med Intercity og andre jernbanestrekninger som ønkser penger fra statsbudsjettet. Per i dag bør arbeidet med høyhastighetsbaner legges i en organisering på utsiden av statsbudsjettet med sikte på kommersiell finansiering. Samferdselsdepartementet er innforstått med dette og har til TENTacle prosjektet og i media bekreftet at det er gitt grønt lys til private initiativ som utvikles i samspill med kommuner. På et senere tidspunkt kan prosjekter og strukturer samordnes der det er hensiktsmessig. Lauvås opplyste at Nordisk Råd er positiv til alternative finansieringsformer for etablering av ny infrastruktur, og at dette er et tverrpolitisk synspunkt.

Thor Hals, leder i fellsnemnda for den nye Indre Østfold kommune, orienterte om den nye kommunen og om regionreformen som etablerer Viken Fylkeskommune fra 2020. Han framhevet den sentrale beliggenheten som Indre Østfold har og at det nå blir en kommune (Norde Follo) mellom Indre Østfold og Oslo, og en kommune (Marker) mellom Indre Østfold og Sverige.

Thor Hals 2_640x367.png

På seminaret var det også presentasjoner av prosjektet Unionsleden ved prosjektleder Pär Näslund og Knut Aandal fra Akershus Reiselivsråd presenterte det nye turistutviklingsprosjektet LET, som er rettet inn mot kommersielle aktører i sentrale skandinaviske grenseområdet.

Årsmøtet vedtok også en ny utviklingsstrategi:
Den nye utviklingsstrategien for det sentrale skandinaviske grenseområdet, gjelder den delen av norsk-svenske grenseområdet som ligger innenfor Det Nordiske Triangel, det vil si på aksene mellom Oslo-Stockholm/Helsinki-København. Strekningen Oslo-Gøteborg og Oslo-Karlstad er den delen av triangelet(se illustrasjonen nedenfor) som berører grenseområdet i størst grad. Bakgrunn og mer detaljer rundt strategien utdypes i sluttrapporten fra EU-prosjektet TENTacle

Strategiens 5 deler er:

1, Sikre tilknytningen til EUs prioriterte transportnettverk TEN-T

2, Modernisere veiforbindelsene over grensen og rundt Oslo

3, Utvikle de konvensjonelle jernbanene og få på plass missing links over grensen

4, Arbeide for etablering av høyhastighets jernbanenett i det sentrale Skandinavia

5, Tilrettelegge for miljøvennlig transport og utvikling i byer og tettsteder i hele grenseregionen 

Picture1_600x511.png

STRATEGI FOR UTVIKLING AV DET SENTRALE SKANDINAVISKE GRENSEOMRÅDET

BASERT PÅ ANBEFALINGER FRA EU-PROSJEKTET TENTACLE

Grensekomiteens årsmøte 21. mai 2019, samlet på Thon Hotell Slottsparken i Oslo, slutter seg til anbefalingen fra EU-prosjektet TENTACLE om en utviklingsstrategi i 5 punkter.

Overordnet mål:

Effektiv, moderne infrastruktur og klimavennlig offentlig transport, som kobler Det Sentrale Skandinaviske Grenseområdet med de skandinaviske hovedstedene og med Scan-Med korridoren, som grunnlaget for bærekraftig vekst og en mer integrert region på tvers av riksgrensen.

Del 1: Tilknytningen til det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T)

Hele Oslo-Stockholmskorridoren skal inn som en prioritert korridor (CNC) ved neste rullering av TEN-T, som en del av Scan-Med korridoren.

 • Lobbyarbeid overfor EU, nasjonalforsamlinger og departementer, Nordisk Råd og regionale myndigheter
 • Vise til hvilke muligheter som korridorutviklingen gir for Europa og for Norden, for økonomisk vekst, klima og miljø.

Del 2: VEIER

Fortsette lobbyarbeidet for utvikling av E18 mellom Oslo og Stockholm slik at den kan betjene behov for godstransport, kollektiv persontransport og private biler.

 • Fullføre E18 mellom Oslo og Østfold med 4 filer
 • Øke kapasiteten på E18 gjennom Värmland med 4 filer hele veien
 • Etablere flere ladestasjoner for elbiler og fasiliteter for elsykler
 • Bedre samband mellom veisystemene, spesielt mellom E18 og E6, inkludert «Ring 4» over Oslofjorden og mellom Østfold og Romerike

Del 3: STATLIGE KONVENSJONELLE JERNBANER

Arbeide for nye investeringer på dagens konvensjonelle jernbaner for å bedre forbindelsene mellom Norge og Sverige.

 • Forbedre banen mellom Halden og Trollhättan, ny tunnel Halden-Kornsjø og dobbeltspor til Trollhättan.
 • Forbedre forbindelsen mellom Oslo-Kongsvinger og Värmland
 • Knytte Kongsvingerbanen til Hovedbanen og Gardermobanen nord for Lillestrøm
 • Nytt dobbeltspor Ski-Mysen og ny bane over grensen til Arvika, via Ørje og Töcksfors
 • Utforske muligheter for å delfinansiere investeringene med klimaavgift

Del 4: HØYHASTIGHETSBANE OSLO-STOCKHOLM/GØTEBORG/KØBENHAVN

Arbeide for etablering av et høyhastighetsnett i det Sentrale Skandinavia

 • Videreføre studier for HH-baner mellom hovedstedene og de største byene
 • Utforske alternative finansieringsmuligheter utenfor statsbudsjettet
 • Samarbeide med private og offentlige aktører for realisering av HH-baner
 • Arbeide for en jernbaneforbindelse over Oslofjorden for å skape mer bærekraftig transport, vekst og utvikling i hele Osloregionen

Del 5: Miljø, regional og urban utvikling

Med moderne jernbaner skapes 1 timers-regionen, hvor 3,5 millioner mennesker kan nå Oslo sentrum på under 1 time, med effektive og miljøvennlige transportløsninger.

Nye veier, baner, stasjoner og logistikkområder vil påvirke arealbruk, byutvikling og miljø på begge sider av grensen.  Kommunene må planlegge for parkering, for sykler og gående, boliger, skoler og service med nærhet til stasjonsområder. Dette krever medvirkning fra ulike forvaltningsnivåer, fra private og organisasjoner. Interreg og andre programmer kan være med å finansiere plan- og utviklingsprosjekter på tvers av Riksgrensen.

Hensynet til klima og miljø og en forventet stor befolkningsvekst innenfor Det Nordiske Triangelet framtvinger flere og bedre jernbaneforbindelser over den svensk-norske grensen og mellom de skandinaviske hovedstedene. Utvikling av denne regionen som en viktig del av det europeiske transportsystemet TEN-T legges til grunn. Den regionale og urbane utviklingen må planlegges i et slikt «nytt» perspektiv.

ANSVAR FOR GJENNOMFØRING AV STRATEGIEN

 • Grensekomiteen Värmland-Østfold er hovedansvarlig for implementering av strategien, i samspill med kommuner, regioner, nasjonale myndigheter og internasjonale organer.
 • Organisasjoner og private aktører er viktige medspillere for å finne fram til alternative finansieringsløsninger for bygging av ny infrastruktur. Sammen med andre TENTacle partnere vil Grensekomiteen følge opp prosjektets resultater og utforske mulighetene videre.
 • For å realisere visjonen om høyhastighetsbaner, må man tenke finansiering utenfor statsbudsjettet. Det vil skape mange arbeidsplasser og gi store muligheter for næringslivet. I dette arbeidet oppfordres banker og andre finansmiljøer, industrielle aktører og entreprenører til å være med og investere både i utviklingsarbeidet og i implementeringen, i et offentlig og privat samarbeid.

Grensekomiteen Värmland-Østfold

Vangsveien 10, 1803 Askim

www.varmost.net

 

 

PARTNERE