Ny sporplan Ski-Halden

southwest-china-high-speed-rail-network_11_ss_l_150709125914

Alternativ jernbanestrekning Norge-Sverige er lansert.

Næringsforeninger i Indre Østfold og Follo har jobbet med en rapport for å utvikle en realistisk høyhastighets jernbanetrase mellom Ski og Halden. Gøteborgfirmaet Tann Infrateknikk AB har produsert sporutredningen. Rundt 80 km foreslås bygget helt nytt. Det gir en 33 km. kortere jernbane mellom Ski og Halden, målt mot InterCity. Reisetiden Oslo-Halden/Sarpsborg blir 37 min for regionaltog, og Oslo-Gøteborg for direkte tog blir på en time, mot reisetid på 3:45 med dagens togtilbud.

Grensekomiteen har medvirket i arbeidet, og det har vært tett dialog med kommuner, myndigheter og næringslivsaktører i Norge og Sverige. Det unike med dette forslaget er at det er basert på at rundt 60% skal bygges som landbroer. Distansen Oslo-Gøteborg forkortes med 70 km målt opp mot dagens jernbanestrekning.

Rapporten kan lastes ned her:

HSR ØSTFOLD V5.pdf

Fakta om utredningen:

Tann Infrateknikk AB i Gøteborg, har levert en sporutredning for bygging av en høyhastighetsjernbane Ski-Halden, i hovedsak på landbro. Strekningen er ca. 80 km dobbeltspor som grener av fra BaneNors anlegg sør for Ski og som slutter seg til Østfoldbanen i Sarpsborg og i Halden. 60 km er bygget på landbro. (Banen mellom Ski og Halden er 33 km kortere enn InterCity traseen via Moss og Fredrikstad). 

Forslaget karakteriseres som et “kinderegg” fordi det tar hensyn til flere forhold. Det skaper en raskere reisevei mellom Dalsland(Trollhättan) og Oslo, og det skaper en vesentlig kortere reisevei for alle i Oslo/Follo og Østfold til Gøteborg. Det gir også mulighet for en tidsmessig attraktiv rundbane i Østfold, og Fredrikstad/Sarpsborg får betydelig bedre reisetider med tog i både sydlig og nordlig retning.

Sporplanen slutter seg også til Skagerrakbanens foreslåtte bru over Iddefjorden ved Remmen. Det foreslås 3 nye stasjoner, i Askim, i Rakkestad og i Halden, med mulighet for å bygge nye stasjoner i Sarpsborg (og i Fredrikstad). Det er ikke abslolutt nødvendig å forlenge det foreslåtte 5 km høyhastighets dobbeltsporet til Ise, helt til Sarpsborg sentrum eller til Fredrikstad/Borg Havn, men det er fullt mulig om kommunene ønsker å legge tilrette for det. Denne høyhastighetsbanen kan også benyttes som et utgangspunkt for Oslo-Karlstad-Stockholm, via Grums eller Arvika.

Målt mot markbaner så vil det benyttes kun rundt 2% av markarealet. Fordelene ved å legge stor del av banen langs eksisterende veier/jernbaner er at miljøinngrepene blir små. Stasjonenes lokalisering er valgt for å kunne utvikle attraktive sentrumsfunksjoner og næringsområder, samtidig som en stiv geometri opprettholdes, med gode parkeringsmuligheter for buss/biler nær stasjonene. Alle stasjoner er i gå- og sykkelavstand fra sentrum.

Reisetider som denne sporplanen leverer for regiontog til Oslo er 20 min fra Askim, 27 min. fra Rakkestad, 37 min. fra Sarpsborg/Halden og 45-50 min. fra Fredrikstad. Ved å forlenge sporplanen til Ørje i retning Karlstad, så vil også Ørje få en reisetid på rundt 30 minutter til Oslo.

Forslaget diskuterer ikke finansiering, men det arbeides med en finansieringspakke som er mulig å realisere utenfor NTP og statsbudsjettets rammer. Forslaget er et innspill til Skagerrakabanens ledelse i Sverige og til norske kommuner, fylkeskommune og statlige myndigheter. Det forutsettes at det blir tatt opp til vurdering(som et av flere innspill) i arbeidet med kommune- og fylkesplaner og i arbeidet med NTP.

Hva er så prislappen ? Den er vurdert til 33 milliarder kroner inkl. 3 stasjoner og et 5 km grenspor til Ise stasjon i Sarpsborg. Ved en forlengelse og utvidelse av anlegget i Nedre Glomma, så vil prisen øke. Det er likevel ikke vurdert som kritisk, om man klarer å finne fram til gode tekniske løsninger i Sarpsborg/Fredrikstad.

Hvordan kan man bygge så billig ? Vel, det er ikke så billig. Det er en normal byggepris, i motsetning til de skyhøye byggeprisene som vi er vant med i Norge. Det er kun 20% av den byggeprisen som BaneNor opererer med gjennom Moss, og 22% av byggeprisen for Follobanen. Men kalkylen er lagt høyere enn for mange jernbaner som bygges i Europa og Asia. Den store fordelen med landbroer er at de bygges industrielt. Det gir mange lokale arbeidsplasser i byggeperioden.

Jernbanen kan ifølge entreprenørene, bygges fra Ski til Halden og Sarpsborg på 5 år, fra den dagen at planer og byggetillatelse foreligger.

 

PARTNERE