Grensekomiteene vil ha mer Nordisk transportsamarbeid

IMG_3222_400x300

Under en konferanse i København 28-29 januar gikk de 12 grensekomiteer i Norden sammen om et sterkere Nordisk transportsamarbeid. En liste med 35 prioriterte grensekryssende prosjekter er allerede utarbeidet. Et nordisk ministerråd som er dedikert til nordisk transportsamarbeid er et av de tiltakene som det pekes på i uttalelsen. Nordisk Råd har fremmet dette overfor regjeringene, men så langt ikke fått gjennomslag. Derfor mener komiteene at denne saken må opp på nytt. 

Klimaperspektivet er et tungtveiende argument for mer kortreiste aktører.  Med bedre forbindelser på tvers av de 3 nordiske "bananer" kan man reise kortere og spare tid, energi og minske CO2utslippet. Skal Norden nå sin vision om å bli "the most sustainable and integrated region in the world" så kommer man ikke utenom å prioritere nye og bedre transporter.

Jernbanen som er det mest miljøvennlige og energieffektive transportmiddelet er aldeles for dårlig utbygget i følge grensekomiteene. Men også veier, havner og flytrafikk må fungere i et nordisk perspektiv. Fly er nødvendig i Norden om man skal kunne bo og jobbe i en stadig mer globalisert øknomi. Men flyreiser bør reserveres strekninger der man ikke så lett kan erstatte fly med jernbane. Elektrisfisering av biler, ferger og fly vil også gjøre disse transportslagene mer klimavennlige.

Hele uttalelsen kan lastes ned her: Uttalelse om transport i Norden

Pyry Niemi(stående i bildet under) som er leder av Nordisk Råds utvalg for vekst og utvikling satte pris på det engasjement og budskap som grensekomiteen fremmet i sin uttalelse.

IMG_3221_400x300.jpgIMG_3222_400x300.jpg

IMG_3228_400x300.jpgIMG_3227_400x300.jpg

 

LES HELE TEKSTEN HER :

Uttalelse om transport i Norden

De nordiske grensekomiteer som er samlet på Nordens Hus i København 28.-29. januar 2020 slutter seg til Nordisk Råds anbefaling om et ministerråd for nordisk transportsamarbeid.

De 12 grensekomiteene arbeider med å styrke transport over de nordiske grensene og forbedring av nødvendig infrastruktur som muliggjør større økonomisk tilvekst og klimavennlige transporter i Norden. Slik vil grensekomiteene bidra til at Norden blir den mest bærekraftige og integrerte region i verden.

Mye av trafikken går i dag via hovedstadshubene. Det ligger derfor et stort potensial i å forbedre de grensekryssende kommunikasjoner i alle deler av Norden. Grensekomiteene har sammen med Nordregio satt på kartet 20 jernbaneprosjekter, 10 veiprosjekter og 5 luftfartsprosjekter. Og flere er under utvikling.

Trafikken i Norden er ekstremt flybasert, målt mot det øvrige Europa. Selv på korte strekninger benyttes fly, ettersom jernbanen ikke er godt nok utbygget. Togene tar altfor lang tid og har få avganger. Norden må utvikle en helhetlig plan der alle transportslag er med og som tilgodeser regionale behov og kombinerer nord-sydtransport med øst-vest transport.

Det kreves både moderne og effektive jernbaner og gode og trygge veier. Det kreves internasjonal standard på infrastrukturen med god tilgang til lading og fylling av biodrivstoff, el og hydrogen. Ferger og flytrafikk bør også gjøres mer klimavennlig ved at det anvendes fossilfritt drivstoff. I Norden finnes gode forutsetninger for å være ledende på dette området takket være vår innovative industri og kompetanse.

Grensekomiteene arbeider for hele Norden, ikke bare for de tettest befolkede områdene. Bedre transportløsninger øker mulighetene for å utvikle miljøvennlig og bærekraftig turisme og næringsliv. Kapasiteten og standarden på veier og bane er i dag en begrensning for effektiv og klimavennlig godstransport. 

EU har i sin hvitbok og gjennom TEN-T satt fokus på behovet for bedre grensekryssende og miljøvennlige transporter i hele Europa. 

Norden bør følge opp disse EUmålsettingene, som også er globale. Transport-problemet forsvinner ikke. Det blir større for hvert år fordi befolkningen øker, turismen og transporten av varer og tjenester vokser. Norden må nå ta transportutfordringen på det største alvor på grunn av klima, men også for å skape konkurransedyktige livsvilkår for næringsliv, tilvekst og for alles behov for bedre transporter. 

København, 29. januar 2020

Redaksjonsgruppe:
Alf S. Johansen                                      
Romana Culjak                                
Mathias Lindström                             
 

 

 

PARTNERE