Ny HH rapport Oslo-Stockholm

TGV_150x84
Norsk Bane med hjelp av Deutsche Bahn International og Vectura kan nå presentere sin utredning av høyhastighetstog Oslo-Stockholm, fase 1. Prosjektet som er støttet av Grensekomiteen med flere er et uavhengig intitiativ for å belyse mulige korridorer og transportløsninger basert på et høyhastighetstog konsept. Rapporten antyder at den mest aktuelle HH korridoren av 4 mulige, kan være over Ski stasjon, gjennom Indre Østfold, i retning Grums.

Forslaget antyder at av 4 mulige korridorer, kan den mest aktuelle være over Ski stasjon, gjennom Indre Østfold, i retning Grums. På denne måten kan man også utnytte Vänerlinken og Vålbergsrakan.

Man tar likevel forebhold om at videre utredninger kan gi andre konklusjoner.

Kongsvingerbanen kan opprustes og bli et godt regionaltog alternativ mellom Oslo og Karlstad over Arvika, men den optimale HH løsningen som skal konkurrere med flytrafikk vil ligge i å legge en bane enten over Lillestrøm, gjennom Aurskog-Høland i retning Arvika, eller ganske nær den nåværende E 18. Både sikkerhetsmessig, vurderingen av gods og persontrafikk og reisetid er argumenter som taler for at en korridor gjennom Indre Østfold bør velges. En slik bane vil i så fall også erstatte dagens Østre Linje som pendlertog mot Oslo og gi reisetider Askim-Oslo på 20 minutter. Den regionale gevinsten vil dermed bli formidabel og Ørje/Årjäng vil ligge tidsmessig midt mellom Oslo og Karlstad med rundt en halv time til hver av disse store byene.

Rapportens fase 2 vil utrede trasevalgene nærmere og også vurdere markedspotensialet for de alternative korridorene og de bedriftsøkonomiske mulighetene som ligger i en HHbane Oslo-Stockholm.

Mer om rapporten finnes på Norsk Bane sin hjemmeside:

http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=198

 

PARTNERE