Konsekvenser av en moderne jernbane

SER 11 image

Oslo-Stockholm - forlenget svarfrist til 31. mars2018

Brev fra Grensekomiteen til kommuner og aktører

SVARFRISTEN ER FORLENGET TIL 31.MARS 2018 !

Det betyr også at det varslede møtet 27. november er utsatt til våren 2018.

TENTacle prosjektet vil koble inn NORDREGIO for å gjøre nærmere utarbeidelse av nytte-analysen. NORDREGIO er Nordisk Råds forsknings-senter. Det betyr at NORDREGIO vil ta kontakt med de mest sentrale aktørene. De som allerede har svart kan også bli kontaktet. Vi oppfordrer de som ikke har svart til å legge inn sine synspunkter i svarskjemaet.

Velkommen til å dele dine synspunkter og vurderinger! 

Her er litt mer bakgrunn som hjelp for dine svar:

Totalt skal rundt 20 stasjoner mellom hovedstedenes sentralstasjoner kunne få stopp om man tar med begge sider av Mälaren. Banen vil ha 4-6 avganger i timen i hver retning,18 timer per døgn, så selv de minste stasjonene vil få en høy frekvens av tog i rushtiden og noen færre på den stilleste dagtiden. Drift av banen vil kreve rundt 500-800 GWh og gi en energi-besparelse på over 1000 GWh målt mot bil og fly. Strøm tilsvarende 70-90 vindmøller vil gi nok energi til å drive banen. Samlet utslippsreduksjon antas å ligge på rundt 0,5 mill CO2e. Miljøgevinsten for samfunnet ligger på 5,5-7,0 mrd. kroner per år. Antall passasjerer er beregnet fra rundt 5-6 millioner første året økende til 8-10 millioner etter 5-7 år. (Eurostar økte fra 6 mill. til 16 millioner på 20 år.) Prisnivået i våre kalkyler ligger noe under Eurostars prisnivå. Likevel gir kalkylene et godt driftsresultat som helt eller langt på vei nedbetaler kapitalutgifter. 

Prosjektet vil skape rundt 75.000 årsverk i byggeperioden fordelt på 5 år. Det gir 15.000 arbeidsplasser i året.  Etter at anlegget er satt i drift regner vi med rundt 750 årsverk som jobber med transport og vedlikehold av banen. Banen gir utviklingsmuligheter for hele strekningen.  Arbeidsmarksregionene rundt hovedstedene Oslo og Stockholm utvides. Riksgrensen vil ligge rundt 30 minutter fra Oslo og en by som Askim får reisetiden redusert fra 55 til 20 minutter. Karlstad vil ligge rundt 1 time fra Oslo. Og kommuner i Dalsland og Gøteborgområdet vil kunne få reisetiden mer enn en time kortere ved å kjøre til Oslo via Säffle. Boligutviklingen og næringsutviklingen rundt de nye stasjonene vil gi en formidabel vekst som vil skape flere tusen nye arbeidsplasser både i byggeperioden og permanent. Denne undersøkelsen vil søke å finne ut hvordan kommunene selv vurderer dette og hvilke ideer man har.

Scandinavian Express Railway
Etterhvert vil hele det skandinaviske ekspressnettet bygges ut, men Oslo-Stockholm vil bli den første ekspressbanen mellom hovedsteder i Norden. Den vil også kunne frakte lettere "postgods" på dagtid og noen tyngre godstog på natten. Banen vil etableres med faste spor (slabtrack) for å sikre høy stabilitet, billigere og lettere vedlikehold. Ettersom en slik bane ikke er høyt prioritert i nasjonale planer, men både samfunnsøkonomisk og bedriftsøknomisk lønnsom, så vil det være uhensiktsmessig å vente i kø med andre høyt prioriterte baner og veier. 

Prosjektet TENTACLE vil i 2018 avgi en rapport til EU og sentrale myndigheter i Norden om muligheter for å etablere en slik ekspressbane som sikrer det sentrale Skandinavia en moderne tilkobling til det Europeiske transportnettet TEN-T. Bygging av en ny bane uten store driftskonflikter kan gi kort byggetid (5-6 år). Planfasen vil med mulighetstudien som bakgrunn kunne gå fortere enn vanlig, og om alle kommuner og myndigheter strekker seg vil en bane stå ferdig i god tid før 2030.

Kan man vise til at det finnes en tydelig vilje langs hele strekningen til å realisere banen så er det større mulighet å få til en snarlig realisering. Derfor oppfordres alle kommuner om å studere utredningen av banestrekningen og legge den inn i kommunens arealplan, eller sentrumsplan. Mer detaljerte reguleringsplaner for banen og stasjonsområder vil måtte utvikles når finansiering er på plass. Statlig, helt privat eller en blandingsmodell kan etableres for å få banen realisert.

Banen er utredet i samarbeid med kommunene i større eller mindre grad. Deutsche Bahn GmbH var ansvarlig for del 1. Norsk Bane AS er ansvarlig for del 2. Dette er utredninger av muligheter, men ingen absolutt facit på endelige løsninger. Det er utbyggeren og den enkelte kommune som må ta de endelige vurderinger og beslutte løsninger.

Alle rapportene som foreligger per i dag kan leses på følgende link:

Mulighetsstudie Oslo-Stockholm

Formularet nedenfor kan fylles inn av den som representerer sin organisasjon eller seg selv. Den viktigste målgruppen er kommuner og andre myndigheter, men andre organisasjoner og aktører vil vi også gjerne høre fra. Materialet blir benyttet av TENTACLE prosjektet og i det videre planarbeidet.
Om du har mulighet til å si noe om bostedsnytte så skriv gjerne noen ord 1) Antall nye boliger nærmeste 30 år 2) Hvor i kommunen kommer boligene 3) Vurdering av total økonomisk nytte(2,2 mill.kr per ny bolig)

Om du har synspunkter på hvordan kortere reisetid påvirker pendling, fritidsreiser, økt mobilitet og hvor mange som vil omfattes av dette så skriv gjerne noen ord. Nytte i mill. kroner (275 kr/time og person)

Gi gjerne en kort vurdering av næringslivsnytte og sysselsettings-gevinster og antall nye jobber som konsekvens av endrede reisetider og flere boliger, økning i service, tilgjengelighet etc. (Nytte settes til 1 mill kroner per ny hel arbeidsplass)

Om du ønsker kan du gi en kort vurdering av tilgang og utnyttelse av næringsområder, logistikk-muligheter, lokaler etc. Hva kan den aktuelle kommunen og region tilby og hvordan vil en ny jernbane som skissert påvirke dette?

Gi en vurdering av graden av miljønytte
Om du vil kan du gi en kort vurdering av miljønytte gjennom endring av fly- og biltrafikk. (En person som overføres fra bil til tog sparer miljøet kr 14 per mil. ) Beskriv gjerne også andre miljøeffekter verbalt som bilkøer, ulykker etc.

Gi en vurdering av sosial, helse og kulturell nytte av en ny jernbane gjennom din kommune og region. Tenk på forhold for eldre, ungdom, arbeidstakere, pensjonister, innvandrere etc.
Beskriv mer utfyllende om sosial, helse og kulturell nytte om du vil

Gi en vurdering
Utdyp dine vurderinger om du vil. Om du kan, så sett gjerne en verdi på økt nytte (1 ny heltids arbeidsplass er 1 mill. kroner)

Om du kommer på andre momenter så er du velkommen til å gi en beskrivelse

Om du vil lime inn linker til kommuneplaner eller andre sider som er aktuelle for en ny jernbane, så kan du gjøre det her

I hvor stor grad er din organisasjon interessert i at det etableres en moderne jernbane mellom Oslo og Stockholm med stasjon og stopp i din kommune ?
I hvor stor grad vil din organisasjon medvirke til at planer for en moderne jernbane Oslo-Stockholm inklusive stasjoner blir realisert og at bygging kan gjennomføres gjennom din kommune/region, forutsatt at prosjektet kan finansieres og gjennomføres i statlig eller privat regi?
I hvilken grad er det interessant for din organisasjon å bli invitert inn i et konsortium for å bygge og eie banen, om banen ikke bygges og eies i ren statlig regi ?
Om du har flere synspunkter som du vil dele

PARTNERE